USLOVI POSLOVANJA

Uslovi poslovanja
ovlašćenog tela INSLAB d.o.o.Beograd

1. Obim i obavljanje aktivnosti

Kontrolno telo INSLAB d.o.o Beograd, je odgovorno za obavljanje aktivnosti kontrolisanja/overavanja merila u skladu sa obimom akreditacije i/ili ovlašćenjem dodeljenim od strane nadležnog Ministarstva. Pruža usluge koje su mu poverene, u skladu sa ponudom ili ugovorom.

2. Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja/overavanja

Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi Kontrolnom telu INSLAB d.o.o Beograd unapred, najkasnije pre početka obavljanja predmetnih aktivnosti.

3. Transport osoblja i opreme za kontrolisanje/overavanje

Korisnik je u obavezi da Kontrolnom telu INSLAB d.o.o Beograd nadoknadi troškove transporta osoblja za kontrolisanje/overavanje van teritorije sedišta Kontrolnog tela.

4. Vlasništvo i pravo upotrebe isprava

Kontrolno telo INSLAB d.o.o Beograd nakon obavljenih aktivnosti, u skladu sa utvrđenim rezultatima izdaje odgovarajuće isprave. Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenih aktivnosti u skladu sa namenjenom ili u dogovorenu svrhu. Korisnik usluga će koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.

Korisnik ima pravo da reprodukuje dobijene isprave o kontrolisanju/overavanju samo u celosti. Drugačiji način upotrebe rezultata kontrolisanja/overavanja moguće je samo uz saglasnost Kontrolnog tela.

5. Poverljivost

Na osnovu pravno preuzete obaveze, Kontrolno telo je odgovorno za menadžment svim informacijama dobijenim ili nastalim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja/overavanja. Kontrolno telo će unapred informisati klijenta o informacijama koje namerava da učini javno dostupnim. Osim informacija koje klijent čini javno dostupnim, ili onda kada je to između Kontrolnog tela i klijenta dogovoreno, sve ostale informacije se smatraju pravom svojine i tretiraju se kao poverljive.

Kada se od Kontrolnog tela na osnovu zakona ili ovlašćenja, proisteklih iz ugovornih obaveza, zahteva da objavi poverljive informacije, tada će Kontrolno telo osim ako je to zabranjeno zakonom, obavestiti klijenta koga se to tiče, o predatim infomacijama. Sa informacijama o klijentu, dobijenim iz drugih izvora, osim od strane klijenta Kontrolno telo postupa kao sa poverljivima.

6. Odgovornost za kvalitetno izvršenje usluge

Kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd će o svom trošku odkloniti sve nedostatke, koji su nastali zbog toga, što se nije pridržavalo svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvršenih usluga, što se utvrđuje zapisnikom komisije, formirane od predstavnika korisnika i Kontrolnog tela.

7. Zaštita na radu

Kontrolno telo se obavezuje da, pri izvršenju usluga, preduzme sve neophodne mere zaštite na radu sopstvenog osoblja, u skladu sa odredbama iz relevantnih opštih akta o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

8. Pristup objektima/predmetima kontrolisanja/overavanja

Korisnik se obavezuje da će obezbediti neometan pristup objektima/predmetima koji se kontrolišu/overavaju. Za specifične objekte/predmete kontrolisanja/overavanja neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Kontrolnog tela tokom izvršenja usluge.

9 . Rokovi obavljanja usluge

Aktivnosti se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.

10. Prigovori i žalbe

Korisnik ima pravo na prigovor ili žalbu na sve aspekte poslovanja Kontrolnog tela.

11. Nepristrasnost i nezavisnost

Kontrolno telo sprovodi aktivnosti kontrolisanja/overavanja nepristrasno i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski i drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i nezavisnost. U tom cilju obezbeđena je zaštita unutar organizacije kojom se osigurava adekvatno razdvajanje odgovornosti i ovlašćenja između kontrolisanja/overavanja i drugih aktivnosti organizacije INSLAB d.o.o Beograd.

Beograd, 07.09.2023.

Direktor
Nenad Nikolić