USLOVI POSLOVANJA

Uslovi poslovanja
ovlašćenog tela INSLAB d.o.o.Beograd

1. Obim i obavljanje aktivnosti

Kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd je odgovorno za obavljanje aktivnosti kontrolisanja/overavanja merila u skladu sa obimom akreditacije i/ili ovlašćenjem dodeljenim od strane nadležnog Ministarstva. Pruža usluge koji su mu poverene, u skladu sa ponudom ili ugovorom.

2. Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja/overavanja

Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi Kontrolnom telu INSLAB d.o.o. Beograd unapred, najkasnije pre početka obavljanja predmetnih aktivnosti.

3. Transport osoblja i opreme za kontrolisanje/overavanje

Korisnik je u obavezi da Kontrolnom telu INSLAB d.o.o. Beograd nadoknadi troškove transporta osoblja i opreme za kontrolisanje/overavanje van teritorije sedišta Kontrolnog tela.

4. Vlasništvo i pravo upotrebe isprava

Kntrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd nakon obavljenih aktivnosti, u skladu sa utvrđenim rezultatima izdaje odgovarajuće isprave. Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenih aktivnosti u skladu sa namenjenom ili u dogovorenu svrhu. Korisnik usluga će koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.

Korisnik ima pravo da reprodukuje dobijene isprave o kontrolisanju/overavanju samo u celosti. Drugačija način upotrebe rezultata kontrolisanja/overavanja moguće je samo uz saglasnost Kontrolnog tela.

5. Poverljivost

Na osnovu pravno preuzete obaveze, Kontrolno telo je odgovorno za menadžment svim informacijama dobienim ili nastalim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja/overavanja. Kontrolno telo će unapred informisati klijenta o informacijama koje namerava da učini javno dostupnim. Osim informacija koje klijent čini javno dostupnim , ili onda kada je to između Kontrolnog tela i klijenta dogovoreno, sve ostale informacije se smatraju pravom svojine i tretiraju se kao poverljive.

Kada se od Kontrolnog tela na osnovu zakona ili ovlašćenja , proisteklih iz ugovornih obaveza, zahteva da objavi poverljive informacije, tada če Kontrolno telo osim ako je to zabranjeno zakonom, obavestiti klijenta koga se to tiče, o predatim informacijama. Sa informacijama o klijentu, dobijenim iz drugih izvora, osim od strane klijenta Kontrolno telo postupa kao sa poverljivima.

6. Odgovornost za kvalitetno izvršenje usluge

Kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd će o svom trošku otkoniti sve nedostatke, koji su nastali zbog toga, što se nije pridržavalo svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvršenih usluga, što se utvrđuje zapisnikom komisije, formirane od predstavnika korisnika i Kontrolnog tela.

7. Zaštita na radu

Kontrolno telo se obavezuje da, pri izvršenju usluga, preduzme sve neophodne mere zaštite na radu sopstvenog osoblja i, eventualno, prisutnih predstavnika korisnika, u skladu sa odredbama iz relevantnih opštih akta o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

8. Pristup objektima/premetima kontrolisanja/overavanja

Korisnik se obavezuje da će obezbedi neometan pristup objektima/predmetima koji se kontrolišu/overavaju. Za specifične objekte/premete kontrolisanja/overavanja neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Kontrolnog tela tokom izvršenja usluge.

9 . Rokovi obavljanja usluge

Aktivnosti se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.

10. Prigovori i žalbe

Korisnik ima pravo na prigovor ili žalbu na sve aspekte poslovanja Kontrolnog tela.

11. Nepristrasnost i nezavisnost

Kontrolno telo sprovodi aktivnosti kontrolisanja/overavanja nepristrasno i nedozvoljava komercijalni, finansijski i drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i nezavisnost. U tom cilju obezbeđena je zaštita unutar organizacije kojom se osigurava adekvatno razdvajanje ogovornosti i ovlašćenja između kontrolisanja/overavanja i drugih aktivnosti organizacije INSLAB d.o.o. Beograd.

Beograd, 10.06.2021.

Direktor
Biljana Stjepanović